Кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ

Кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ яке аз калонтарин кафедраҳои факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамӣ ба шумор меравад. Кафедраи мазкур аз рӯи ихтисосҳои “Баҳисобгирӣ бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит”, “Баҳисобгирӣ бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо” дар самти бакалавр, магистр ва дараҷаи доктор PHD мутахасисонро омода менамояд.

Таърихи кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ

Кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ соли 1960 бо номи кафедраи ҳисобгирӣ ва омор таъсис дода шуда, баъдтар он ба кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ, назорат ва таҳлил табдил дода шуд. Теъдоди устодон дар давраи таъсисёбии он 4-нафарро ташкил менамуд. Дар тули фаъолияти таърихии кафедра теъдоди устодон ва кормандони он то ба 24-нафар (солҳои 1990-1997) расид. Соли 1997 кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ, назорат ва таҳлил ба ду кафедраи мустақил – кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудит ҷудо карда шуд.

Аз давраи ташкилёбии кафедра як зумра устодони соҳибтаҷриба – М.А. Аминова М.И. Осипенкова, З.Н. Акобиров, И.Х. Дусаев, Л.И. Оленич, Г.Я. Зелнер, Н.А. Вышемирская, Д.У. Уроқов, А.Х.Қурбонов, С.Қ. Қурбонов, Ш.Ҷ. Комилов, Р. Сайисмонов, А.Б. Мухамметов, А.А. Аҳмадҷонов, С. Зайниддинов, Д.О. Гадоев, Р.С. Шарифов, М. Шобеков, З.К. Қурбонов, Т.Г. Гулов, А.Х.Исматов, И.А. Давлатов, М.М Машрабов, С. Алиев, М.С. Бобоҷонов, З.М. Умаров, А.Шерназаров, Ш.С. Зикирова, Ш.Н.Бобоев, М.А. Ниёзов, С.Х. Раҳимов, И.А. Олимов, Р. Мансуров, С.А. Файзиева, В.Ҳ. Мавлонзода, У. Шаъбонов, М.Ш. Абдуллоев, И.А. Ҳалимов, Р. Ёқубова дар он содиқона кор мекарданд.

Солҳои 1970-2000-ум аз тарафи устодони кафедра як силсила дастурҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва монографияҳо нашр карда шудааст. Аз ҷумла:

 1. Уроқов Д.У. Проблемы учета и контролья затрат в условиях интенсификации производства. Монография / Д.У. Уроқов.– Душанбе: 1988.–158 с.
 2. Ураков Д.У. Учёт затрат по сферам деятельности. Монография / Д.У. Уроқов.– Москва: Финансы и статистика, 1991. – 174 с.
 3. Гулов Т.Г. Назарияи баҳисобгирии бухгалтерӣ. Васоити таълимӣ / Т.Г.Гулов. – Душанбе: “Ирфон”, 1991.– 286 с.
 4. Шерназаров А. Ҳисобдорӣ. Васоити таълимӣ / А.Шерназаров, А.Мухамедов, А.Ҳайдаров. – Душанбе: “Маориф”, 1992.– 399 с.
 5. Шерназаров А. Бухгалтерский учёт в условиях рынка. Учебное пособие / А.Шерназаров. – Душанбе: “Маориф”, 1994. – 230 с.
 6. Уроқов Д.У. Аудит. Китоби дарсӣ / Д.У. Уроқов, Д.О.Гадоев, С.Х. Раҳимов, З.Р.Нарзуллоев. – Душанбе: “Ҳумо”, 2002. – 269 с.

Пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурӣ дар кафедра аз тарафи устодон навиштани китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ ва дастурҳои методӣ ба забони тоҷикӣ хеле хуб ба роҳ монда шуд. Дар ин давра барномаҳои таълимӣ доир ба фанҳои асосӣ ва курсҳои махсуси кафедра таҳия ва аз чоп бароварда шуданд. Инчунин аз тарафи устодони кафедра чунин маводҳои таълимию методӣ навишта аз чоп бароварда шуд:

А) Китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ:

 1. Уроқов Д.У. Назарияи баҳисобгирии муҳосибӣ. Китоби дарсӣ / Д.У. Уроқов. – Душанбе: Ирфон, 2012.– 340 с.
 2. Барфиев Қ.Х. Маҷмӯи масъалаҳо аз баҳисобгирии муҳосибӣ (дар асоси СБҲМ). Васоити таълимӣ / Қ.Х. Барфиев, Н.М. Собиров, И.А. Бобиев. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 272 с.
 3. Барфиев К. Х. Бухгалтерский учет и анализ на малых предприятиях. Учебное пособие / Қ.Х.Барфиев, А.К. Курбанов. – Душанбе: «Ирфон», 2012. – 100 с.
 4. Каримов Б.Ҳ. Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ. Васоити таълимӣ / Б.Ҳ.Каримов, И.А.Бобиев, Ф.А.Қаюмова, Б.А. Набиев. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 440 с.
 5. Ойев Н.А. Таҳлили ҳисоботи молиявӣ. Васоити таълимӣ / Н.А.Ойев, И.А.Бобиев, О.М. Алиев. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 220 с.,
 6. Ойев Н.А. Баҳисобгирии андоз. Васоити таълимӣ / Н.А.Ойев, С.Қ., Шоймардонов, Б.Ҳ.Каримов, С.М. Бухориев. – Душанбе, 2016. – 316 с.
 7. Каримов Б.Ҳ. Баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ. Китоби дарсӣ / Б.Ҳ. Каримов, И.А.Бобиев, Н.А.Ойев, С.Қ.Шоймардонов. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 552 с.
 8. Шоймардонов С.Қ. Баҳисобгирии идоракунӣ. Васоити таълимӣ / С.Қ.Шоймардонов, П.Ҷ. Орзуев, Қ.Х.Барфиев, И.А.Бобиев. ,– Душанбе: Ирфон, 2017. – 468 с.
 9. Қодирова Г.Т. Баҳисобгирии идоракунӣ. Васоити таълимӣ / Г.Т.Қодирова, Ф.А.Қаюмова, Ҳ.А. Акрамова. – Душанбе: “Эр-граф”, 2018. –254 с.
 10.  Барфиев Қ.Х. Методика расчета финансовых показателей в сельскохозяйственном предприятии. Учебное пособие / К.Х. Барфиев, А.К. Курбонов. – Душанбе:«Ирфон», 2018.–93 с.
 11.  Орзуев П.Ҷ. Баҳисобгирии муҳосибии идоракунӣ. Китоби дарсӣ / П.Ҷ. Орзуев, С.Қ. Шоймардонов, Қ.Х., Барфиев, И.А. Бобиев. – Душанбе: ҶДММ “Балоғат”, 2019. – 539 с.
 12.  Хушвахтзода Қ.Х. Таҳлили иқтисодӣ. Китоби дарсӣ / Қ.Х. Хушвахтзода. – Душанбе: “Ирфон”, 2019. – 400 с.
 13.  Акрамова Ҳ.А. Баҳисобгирӣ муҳосибӣ дар мамлакатҳои хориҷӣ. Васоити таълимӣ / Ҳ.А. Акрамова, Т.Б. Раҷабов, М.Х. Давлатов –Душанбе: 2019. – 156 с.
 14.  Хушвахтзода Қ.Х., Курбонов А.К. Бухгалтерский учет в микрофинансовых организациях. Учебник / Қ.Х. Хушвахтзода, А.К. Курбонов. – Душанбе: «Ирфон», 2019.
 15.  Шоймардонов С.Қ. Дастури методӣ оид ба навиштани рисолаи магистрӣ барои магистрантони ихтисоси 25010810-баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит. Дастури методӣ / С.Қ.Шоймардонов, Т.Б. Раҷабов, М.Х. Давлатзода. – Душанбе: “Матбааи ДМТ”, 2020. –78 с.
 16. Хушвахтзода К.Х. Экономический анализ хозяйственной деятельности организации: теоретические основы. Учебное пособие / Қ.Х. Хушвахтзода, Н.С. Плоскова, Е.В. Прокофьева. – Душанбе: 2020. –150 с.
 17.  Хушвахтзода Қ.Х. Баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ. Китоби дарсӣ / Қ.Х.Хушвахтзода, С.Қ.Шоймардонов, Д.Т.Расулов, Б.А. Набиев. – Душанбе: 2021. – 480 с.
 18.   Хушвахтзода К.Х. Инвестиционный анализ: учебное пособие / К.Х. Хушвахтзода, Н.С. Пласкова. – Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 180 с.
 19.  Хушвахтзода Қ.Х. Таҳлили идоракунӣ. Китоби дарсӣ / Қ.Х. Хушвахтзода, С.О.Мирзохонов, О.М.Алиев – Душанбе: “Ирфон”, 2022. – 312 с.
 20.   Хушвахтзода Қ.Х. Таҷрибаи лабораторӣ аз баҳисобгирии муҳосибӣ. Васоити таълимии амалӣ / К.Х. Хушвахтзода, Н.М. Собирзода, Д.Т. Расулов–Душанбе:Матбааи ДМТ«Сино», 2022.–322с.

Б) Монографияҳо:

 1. Ураков Д.У. Проблемы учета и калькулирования в мясной промышленности СССР. Монография / Д.У. Ураков. – Душанбе: «Ирфон», 1975. – 188 с.
 2.  Ураков Д.У. Проблемы учета и контроля затрат в условиях интенсификации производства. Монография Отв. ред. В. Б. Ивашкевич; / Д.У. Ураков. – Душанбе: «Дониш», 1988. – 158 с.
 3.  Ураков Д.У. Учета затрат по сферам деятельности. Монография / Д.У. Ураков. – Москва: «Финансы и статистика», 1991. – 174 с.
 4. Акрамова Х.А. Социально-демографическое развитие женского насиления Таджикистана в условыях перехода рыночной экономике. Монография / Х.А. Акрамова. – Душанбе: «Ирфон», 2000. – 124 с.
 5.  Ураков Д.У. Финансово-кредитные рычаги оздоровления экономики Таджикистана в переходном периоде. Монография/Д.У. Ураков, Х.Ш. Шарипов.–Душанбе:«Ирфон»,2003.–195 с.
 6.  Ураков Д.У. Проблемы регионального продовольственного продовольственного обеспечения Республики Таджикистан. Монография/Д.У. Ураков, О.М.Алиев.–Душанбе:«Ирфон»2011.–120с.
 7.  Уракова Дж.Д. Особенности формирования и пути повышения уровня прибыли предприятий в условиях переходной экономики. Монография / Дж.Д. Уракова, Д.У. Ураков, – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 144 с.
 8.  Хабибуллоев Х.Х. Оценка финансового состояния транспортного предприятия в обеспечениии экономической безопасности Монография / Х.Х.Хабибуллоев, Н.М.  Собиров, А.А. Салимов. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 143 с.
 9.  Орзуев П.Дж. Модернизация пищевой промышленности Республики Таджикистан посредством реструктуризации. Монография / П.Дж.  Орзуев. – Душанбе: 2012. –144 с.
 10.  Барфиев Қ.Х. Финансово-кредитные рычаги обеспечения развития транспортной отрасли Таджикистана. Монография / Қ.Х. Барфиев, Н.М.  Собиров. – Душанбе: «Ирфон», 2012. – 102 с.
 11.  Барфиев К.Х. Ретроспективный анализ в сельском хозяйстве. Монография / К.Х. Барфиев, А.К. Курбонов. – Душанбе: «Ирфон», 2012. – 60 с.  
 12.  Раджабов Т.Б. Экономические интересы и научно-техническое интерации: теория, анализ и практика. Монография / Т.Б. Раджабов. Душанбе: Ирфон, ООО «Дакик», 2013. – 136 с.
 13.  Бобиев И.А. Устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан: теория, практика и организация. Монография / И.А. Бобиев. – Душанбе: Ирфон, ООО «Офсет-Империя», 2015. – 152 с.
 14.  Зокирова Ф.Дж. Проблемы обеспечения управления бухгалтерской информацией. Монография / под редакцией д.э.н проф. Мезенцевой Т.М. – Алматы, 2019. – 253 с.
 15.  Ураков Д.У. «Рынок лизинговых услуг: теория, методология и практика. Монография / Д.У. Ураков, Ф.Ф. Гаффоров. – Душанбе: «Сино», 2019. – 140 с.
 16.  Давлатзода М.Х. Развитие семейной экономики в Республике Таджикистан: теория и практика. Монография / М.Х. Давлатзода. – Душанбе: «Ирфон», 2019.– 161с.
 17.  Собирзода Н.М. Танзими давлатии бахши кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бозор. Монография/Н.М. Собирзода, Д.Б. Қодирзода, Қ.Х. Барфиев.–Душанбе:ДМТ,2019.–208с.
 18.  Барфиев Қ.Х. Управление конкурентоспособностью аграрного производства Республики Таджикистан и проблемы её учетно-аналитического обеспечения. Монография / Қ.Х. Барфиев, М.И.  Исраилов. – Душанбе: 2020. – 220 с.
 19.  Хушвахтзода Қ.Х. Рақобатпазирии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар бозори агроозуқавории минтақа. Монография / Қ.Х. Хушвахтзода, Д.Т. Расулов. – Душанбе: 2020. – 244 с.
 20.  Абдулмуминзода Н.А. Ташкили баҳисобгирии идоракунӣ ва ҳисобкунии арзиши аслии дороиҳои биологӣ дар соҳаи кишоварзӣ.Монография/Н.А.Абдулмуминзода.–Душанбе:«Ирфон»,2020–126 с
 21.  Зокирова Ф.Дж. Современное обеспечение управления информацией: учет, контроль, анализ. Монография / под редакцией д.э.н. проф. Мезенцевой Т.М. – Москва: 2020. – 318 с.
 22.  Зокирова Ф.Дж. Бухгалтерский учет как информационное обеспечение управления: вчера, сегодня, завтра.Монография/под редакцией д.э.н.проф.Мезенцевой Т.М.–Москва:2021.–320с.
 23.  Давлатзода М.Х. Нақши иқтисодиёти оилавӣ дар рушди иқтисоди миллӣ (назария ва амалия). Монография / М.Х. Давлатзода. –Душанбе: 2022. –143с.
 24.  Хушвахтзода К.Х. Развитие методологии учетно-аналитического обеспечения системы управления организацией. Монография / Қ.Х. Хушвахтзода, Н.С. Пласкова. – Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 276 с.
 25.  Зокирова Ф.Дж. Развитие государственного аудита в условиях цифровизации экономики: теория и практика. Монография /Ф.Дж. Зокирова С.Ф. Низомов, Д.А. Давлатзода – Душанбе: «Матбааи ДМТ» 2022. – 141 с.
 26.  Набиев Б.А. Фаъолсозии ҷалби сармоягузориҳо дар комплекси энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография // Б.А.Набиев – Душанбе: Матбааи ДМТ «Сино», 2022. – 175 с.

Аз ибтидои таъсисёбӣ, роҳбарии кафедраро устодони зерин ба уҳда доштанд:

 • солҳои 1960-1975 – н.и.и., дотсент Аминова Марям Аминовна;
 • солҳои 1975-1981– н.и.и., дотсент Осипенкова Мария Иосифовна;
 • солҳои 1981-2003 – д.и.и., профессор Уроқов Дустмурод Уроқович;
 • солҳои 2003-2008 – н.и.и., дотсент Бобоев Шафкатулло Насруллоевич;
 • солҳои 2008-2011 – д.и.и., профессор Уроқов Дустмурод Урокович;
 • солҳои 2011-2013 – н.и.и., дотсент Собиров Нуралӣ Миралиевич;
 • солҳои 2013-2018 – н.и.и., дотсент Шоймардонов Сафаралӣ Қурбоналиевич;
 • солҳои 2018-2019 – н.и.и., дотсент Барфиев Қобилҷон Хушвахтович;
 • солҳои 2019-2020 н.и.и., дотсент Мирзохонов Сероҷиддин Олтибоевич;
 • аз моҳи майи соли 2020 то ҳол н.и.и., дотсент Давлатзода Меҳроҷиддин Хайриддин.

Вазъи муосири кафедра

Ҳоло дар кафедра устодони ботаҷриба кору фаъолият менамоянд. Ҳайати кафедра аз омӯзгорони зерин иборат мебошад: доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Қ.Х. Хушвахтзода, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Н.М. Собирзода, номзадҳои илм, дотсентон Ҳ.А. Акрамова, Н.А. Абдулмуминзода, С.Қ. Шоймардонов, И.А. Бобиев, П.Ҷ. Орзуев, Т.Б. Раҷабов, М.Х. Давлатзода, Д.Т. Расулов, номзадҳои илм, муаллимони калон, Б.А. Набиев, Ф.Ҷ. Зокирова, С.М. Бухориев, муаллими калон А.Х. Файзуллоев ва ассистент Ш. Сироҷов фаъолият доранд. Фаъолияти устодони кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ҷавобгӯй ба талаботи омода намудани мутахассисон бо донишҳои замонавӣ буда, корҳои илмӣ ва таълимию методиро дар сатҳи баланд ба роҳ монда истодаанд.

Дар кафедра ҳоло 2 аспирант, 2 унвонҷӯ, 5 нафар докторанти PhD, 35 нафар магистрон дар курсҳои 1-ум ва 2-юм ва докторант аз рӯи ихтисоси 6D050800 “Баҳисобгирӣ ва аудит” таҳсил карда истодаанд.

Корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедра

Дар кафедра корҳои илмию тадқиқотӣ оид ба масоили баҳисобгирии молиявӣ, баҳисобгирии идоракунӣ, ҳисоботи молиявӣ, самтҳои алоҳидаи буҷетсозӣ, баҳисобгирӣ ва таҳлили арзиши аслии маҳсулот дар соҳаҳои хоҷагии халқ бурда мешавад.

Кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ дар доираи корҳои илмӣ-тадқиқотии факултет аз рӯи нақшаи корҳои илмию тадқиқотии тасдиқшуда дар самти «Муаммоҳои муосири мукаммалгардонии принсипҳо, усулҳо ва методологияи баҳисобгирӣ, таҳлил, назорат ва аудит дар давраи гузариш ба иқтисоди рақамӣ» корҳои илмӣ-тадқиқотиро анҷом медиҳад. Дар доираи ин самт масъалаҳои асосии ташкили дурустии баҳисобгирии бухгалтерӣ, аудит ва ҳисобот аз рӯи талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ва миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқу омузиш карда мешавад. Мавзуи илмии кафедра ба 16 қисм ҷудо гардидааст, ки онҳо ба ҳар як корманди илмии кафедра вобаста шудаанд. Фаъолияти кафедра аз рӯзи таъсисёбиаш ба иҷрои корҳои таълимию илмии ҳалли масъалаҳои баҳсталаби ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ, назорат ва таҳлил ва такмили идоракунии истеҳсолот дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи ҷумҳурӣ равона карда шудааст.

Фаъолияти устодони кафедра ҷавобгӯи талаботи замона буда, онҳо дар омода кардани мутахассисони хоҷагии халқ саҳми арзанда мегузоранд ва дар таҳияву таълифи корҳои илмию таълимӣ низ ҳиссагузорӣ мекунанд.

Устодони кафедра дар конфронсҳои байналхалқӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ (солҳои 1985, 1987, 2003, 2005-2022) фаъолона ширкат варзида, корҳои илмии онҳо дар маҷмуи маводҳои илмии чунин чорабиниҳо нашр гардидааст.

Ҳамкориҳои кафедра дар ҷодаи илму таълим

Яке аз самтҳои пешрафтаи фаъолияти кафедра ин бунёд кардани муносибатҳо бо мактабҳои олии таълимӣ ва илмӣ, муассисаю ташкилотҳои байналмилалӣ мебошад.

Кафедра ҳоло бо кафедраҳои баҳисобгирӣ ва таҳлили фаъолияти хоҷагии Донишгоҳи давлатии ба номи М.В. Ломоносови шаҳри Москва, Академияи молияи шаҳри Москва, Академияи Алмаатоии иқтисодиёт ва омор (Ҷумҳурии Қазоқистон), Донишгоҳи давлатии шаҳри Воронежи Россия, Донишгоҳи давлатии шаҳри Қазон, Донишгоҳи молияи назди Ҳукумати Федератсияи Россия, Донишгоҳи миллии Қирғизистон ба номи Ж. Баласагин, Донишгоҳи Славянии Қирғизистону Россия, Донишгоҳи давлатии Урал, Донишгоҳи иқтисодии ба номи Плеханови ш. Масква, ҳамкориҳои зичи илмию методӣ дорад.

Дар дохили ҷумҳурӣ бо кафедраҳои баҳисобгирии муҳосибии Донишгоҳҳои давлатии технологии Тоҷикистон, Донишгоҳи Славянии Россияву Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ, Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров, Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур, Донишгоҳи политехникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва дигар муассисаҳои илмию таълимӣ, робитаҳои қавии илмию методиро ба роҳ мондааст.

Бо мақсади амалӣ намудани натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ кафедра бо ташкилоту муассисҳо ва ширкатҳои аудитории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳоро ба роҳ мондааст.

Ҳамчунин кафедра дар фаъолияти худ мунтазам бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан бо Раёсати сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисоботи молиявӣ ва фаъолияти аудиторӣ ҳамкорӣ менамояд.

Такмили донишу ихтисоси устодони кафедра

Устодони кафедра дониш ва малакаи худро дар самти баҳисобгири муҳосибӣ, ҳисоботи молиявӣ ва истифодаи усулҳои муосири таълиму тарбия дар ҷодаи фаъолияти илмӣ мунтазам такмил дода меистанд. Такмили ихтисос бо воситаи иштироки устодон дар курсҳои байналмилалӣ оид ба омузиши стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ ва аудит амалӣ карда мешавад. Зиёда аз 20 нафар устодону кормандони кафедра курсҳои баҳисобгирии молиявӣ, баҳисобгирии идоракунӣ, баҳисобгирии андоз ва аудитро гузашта, якчанд нафар пас аз супоридани имтиҳон соҳиби сертификати касбӣ гардиданд.

Қобили қайд аст, ки ҳар сол 3-4 нафар устодон малакаи касбии худро дар Донишкадаи такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф дар назди ДМТ баланд мебардоранд.

Ҳайати кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Телефон: (+992) 931-70-70-11 (моб.)

E-mail: mhd_davlatzoda@mail.ru

ш. Душанбе, кӯч. Буни Ҳисорак, Шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии 7, ауд. 208

ДАВЛАТЗОДА МЕҲРОҶИДДИН ХАЙРИДДИН

06 марти соли 1986 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. Аз соли 2003 то соли 2008 дар факултети баҳисобгирии молиявии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон баноми Шириншоҳ Шоҳтемурро аз рӯи ихтисоси  баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит хатм намудааст. Дар солҳои 2010-2014 ба ҳайси ассистенти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити ДДТТ ва дар солҳои 2015-2017 ҳамчун муаллими калони кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити ДДТТ фаъолият намудааст. Аз соли 2017 ба ҳайси муаллими калони кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити ДМТ ва аз соли 2019 н.и.и. дотсенти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии факултети баҳисобгирию иқтисодии ДМТ. Аз соли 2013 то соли 2019 дар кафедраи умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз руйи ихтисоси 08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ унвонҷӯ буд. Аз соли 2019 то инҷониб дар вазифаи  дотсент, мудири кафедраи “Баҳисобгирии бухгалтерии”факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кору фаъолият карда истодааст. Муаллифи 2 монография, 40-мақолаи илмӣ, 2- васоити таълимӣ -методӣ ва як дастурӣ методӣ мебошад.

 1. Диссертатсия:

Номзади илмҳои иқтисодӣ – аз руйи ихтисоси 08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ – 2019.

2. Самтҳои тадқиқоти илмӣ:

«Масъалаҳои назариявии иқтисоди оилавӣ дар шароити муосир“(Дар мисоли Тоҷикистон)»

3. Интишорот:

3.1. Мақолаҳо дар маҷҷалаҳои тақризшаванда:

 1. Давлатзода М.Х. Пути обеспечения занятости сельского населения в контексте разнообразия форм собственности //, (теоретический и научно практический журнал), №3 (55), Душанбе-2012, 2 (0,1 п.л.). (дар ҳаммуаллифӣ)
 2.  Давлатзода М.Х. Зарубежный опыт организации и развития предпринимательства и возможности его применения Таджикистане // Кишоварз, (теоретический и научно практический журнал), №3 (55), Душанбе-2012, С-56-58. (дар ҳаммуаллифӣ).
 3.  Давлатзода М.Х. Экономическая эффективность развития садоводства и виноградарства в сельском хозяйстве Таджикистана // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). – Душанбе: «Сино», 2012, 2/6 (95). – С. 126-130, 4 (0,3 п.л.). (дар ҳаммуаллифӣ).
 4. Давлатзода М.Х. Системы землепользования и эффективной земельной политики // Кишоварз, (теоретический и научно практический журнал), №2(58), Душанбе-2013, С.56 – 58. (дар ҳаммуаллифӣ).
 5. Давлатзода М.Х. Механизм повышения уровня жизни сельского населения // Кишоварз (теоретический и научно-практический журнал). – «Кишоварз». 2013, 3 (0,2 п.л.). (дар ҳаммуаллифӣ).
 6. Давлатзода М.Х. Проблемы проводимой системы землепользования и необходимость выработки эффективной экономической – земельной политики // Вестник педагогического университета № 1 (50). Душанбе, 2013, С. 179-183, 4 (0,3 п.л.). (дар ҳаммуаллифӣ).
 7. Давлатзода М.Х. Инвестиционная деятельность и его активизация в сельском хозяйстве региона // Кишоварз (теоретический и научно-практический журнал). – «Кишоварз». 2014, С.110-112 2 (0,1 п.л.).
 8. Давлатзода М.Х. Активизация инвестиционной деятельности и источники привлечения инвестиций в аграрный сектор региона // Кишоварз (теоретический и научно-практический журнал). – «Кишоварз». 2014, №4 (64), С.94-96.
 9. Давлатзода М.Х. Особенности сельскохозяйственный политики государства в процессе аграрных реформ // Вестник ТГУ ПБП, (научный журнал), Худжанд – №1 (57), 2014, С. 138 – 143. (дар ҳаммуаллифӣ).
 10. Давлатзода М.Х. Роль и функции домохозяйства в системе институтов рыночного хозяйства // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). – Душанбе: «Сино», 2015, 2/9 (190). – С.333-338. (дар ҳаммуаллифӣ).
 11. Давлатзода М.Х. Домашние хозяйства и его роль в воспроизводственном процессе // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). – Душанбе: «Сино», 2015, 2/9 (190). – С.180-184. (дар ҳаммуаллифӣ).
 12. Давлатзода М.Х. Хусусиятҳои иқтисодӣ- иҷтимоии иқтисодиёти сиклии оила дар шароити муосир // Паёми Донишгоҳи Давлатии   Тиҷорати Тоҷикистон. – № 2(15) Душанбе, 2016. –  С. 15- 22.
 13. Давлатзода М.Х.  Роль домашних хозяйств в условиях перехода к рыночной экономики // Вестник Таджикского национального университета. – № 2/6 – Душанбе, 2017. – С. 3-5. (дар ҳаммуаллифӣ).
 14. Давлатзода М.Х. Пути повышения эффективности семейной экономики Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. – № 8 – Душанбе, 2018.- С. 17- 20. (дар ҳаммуаллифӣ).
 15. Давлатзода М.Х.  Современное состояние семейной экономики Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. – № 7 – Душанбе, 2018. – С. 22- 25. (дар ҳаммуаллифӣ).
 16. Давлатзода М.Х.  Финансы домшних хозяйства в системе национальной экономики // Научно – аналитический журнал Финансовая эконмика. -№ 2-2020  ISSN 2075-7786- Москва, 2020. – С. 58- 61. (дар ҳаммуаллифӣ).
 17. Давлатзода М.Х.  Развитие семейного подряда в сельском хозяйстве //Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иктисодӣ ISSN /2663-5534 №1-4 (80)-2020 қ 2 с.158-160.
 18. Давлатзода М.Х.  Таҳлили арзиши аслӣ омили асосии идоракунии истеҳсолоти масолеҳи сохтумонӣ // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иктисодӣ.  ISSN /2663-5534 №1-4 (80)-2020 қ 2 с.307-311. (дар ҳаммуаллифӣ).
 19. Давлатзода М.Х.  Назария ва методологияи таҳлили даромади маржиналӣ ва нуқтаи безарарӣ // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иктисодӣ ISSN /2663-5534 №1-4 (80)-2020 қ 2 с.261-269. (дар ҳаммуаллифӣ).
 20. Давлатзода М.Х.  Истифодаи усули графикӣ оиди муайян кардани нуқтаи безарарӣ дар корхонаҳо // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иктисодӣ ISSN /2663-5534 №1-4 (80)-2020 қ 2 с.236-244. (дар ҳаммуаллифӣ).
 21. Давлатзода М.Х.  Основы развития управленческого учета в условиях цифровых технологий // Таджикистан: экономика и управление (ISSN 2709 – 7250 соли 2021/ № 3) с 78-84.
 22. Давлатзода М.Х.  Использования математических методов анализа в системе управленческого учета образовательного учреждения // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Централной Азии. Международный и научно-практический журналь. С.70-75. (дар ҳаммуаллифӣ).
 23. Давлатзода М.Х.  Анализ финансовой деятельности субъектов рыночных экономики // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (маҷаллаи илмӣ) Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ Душанбе. – 2022. С. 253-257. 

3.2. Монографияҳо:

1. Файзуллоева К.Н., Одинаев Ш.Т. Давлатзода М.Х.,Устойчивое развитие сельского хозяйства Таджикистана / Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН. Душанбе, 2010. – 52 с

2. Давлатзода М.Х. Развитие семейной экономики в Республики

Таджикистан: теория и практика //Моноргафияи илмӣ: Душанбе – 2019, Матбааи Вазорати маориф ва илми Чумҳурии Тоҷикистон. 162с.

3. Давлатзода М.Х. Нақши иқтисодиёти оилавӣ дар рушди иқтисоди миллӣ //Моноргафия.  Душанбе – 2022. ҶДММ «Нўшобод» – 144 с.

3.3. Китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ:

 1. Баҳисобгирӣ дар мамлакатҳои хориҷӣ. Васоити таълимӣ: Матба: аи ДМТ Душанбе:  2019. –  138 с.
 2. Дастури методӣ оид ба навиштани рисолаи магистрӣ барои магистрҳои ихтисоси баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит. Дастури методӣ: Матбааи ДМТ Душанбе – 2020.– 71с.
 3. Асосҳои назариявии аудит тибқи СБҲМ ва САБ. Дастури таълимӣ: Матба: аи ДМТ Душанбе – 2021. – 518с.

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Телефон: (+992) 988-93-93-10 (моб.)

E-mail: dodullo_2010@mail.ru

ш. Душанбе, кӯч. Буни Ҳисорак, Шаҳраки донишҷӯён,

бинои таълимии 7, ауд. 208

РАСУЛОВ ДОДУЛЛО ТОҶИДДИНОВИЧ

21 январи соли 1990 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. Аз соли 2008 то соли 2013 дар факултети баҳисобгирию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси  баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит таҳсил намудааст. Дар солҳои 2014-2020 ба ҳайси ассистенти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии ДМТ ва дар солҳои 2020-2022 ҳамчун муаллими калони кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ фаъолият намудааст. Аз соли 2016 то соли 2019 дар кафедраи иқтисод ва идораи КАС-и факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз руйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии муассисаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (менеҷмент) унвонҷӯ буд. Солҳои 2019-2022 дар вазифаи муовини декан оид ба шӯъбаи ғоибона ва шакли таҳсилоти фосилавии факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамии ДМТ фаъолият кардааст. Муаллифи 2 монография, 35-мақолаи илмӣ, 2-маводи таълимӣ-методӣ мебошад. Аз соли 2022 то ҳол ба ҳайси дотсенти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии ДМТ фаъолият менамояд.

 1. Диссертатсия:

Номзади илмҳои иқтисодӣ – аз руйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии муассисаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (менеҷмент) дар мавзӯи “Такмилдиҳии механизми идоракунии рақобатпазирии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар бозори агроозуқавории минтақавӣ(дар мисоли хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и вилояти Хатлон)”, 2019

2. Самтҳои тадқиқоти илмӣ:

Самтҳои асосии рушди баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит дар хоҷагии қишлоқ дар шароити гузариш ба СБҲМ ва СБА.

Масъалаҳои такмилдиҳии методологияи баҳисобгирии идоракунӣ ва аудит дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ).

3. Интишорот:

3.1. Мақолаҳо дар маҷҷалаҳои тақризшаванда:

 1. Расулов Д.Т. Особенности организации производства швейных изделий и их влияние на организации управленческого учёта// Вестник ТНУ / Серия социально-экономических и общественных наук. -Душанбе: «Сино», 2017. – С. 24-29. (0,37 ҷ.ч.) (дар ҳаммуаллифӣ)
 2.  Расулов Д.Т. Анализ эффективности использования земельных ресурсов в дехканских (фермерских) хозяйствах Республики Таджикистан// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, научный журнал. – М., 2018. – №4 (ч.1). – С. 12-15. (0,25 ҷ.ч.)  (дар ҳаммуаллифӣ)
 3.  Расулов Д.Т. Состояния и анализ сельского хозяйства Хатлонской области//Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, научный журнал. – М., 2018 – №4 (ч.1). – С. 16-20. (0,32 ҷ.ч.)  (дар ҳаммуаллифӣ)
 4.  Расулов Д.Т. Анализ уровня экономического развития дехканских (фермерских) хозяйств Республики Таджикистан//Экономика и предпринимательство, научный журнал. – М., 2018. – №4. – С. 491-493. (0,25 ҷ.ч.)  (дар ҳаммуаллифӣ)
 5.  Расулов Д.Т. Финансовое состояние сельхозпредприятий и пути повышения их рентабельности//Финансовая экономика, Научно-аналитический журнал. – М., 2019. -№6. -С.146-152. (0,44 ҷ.ч.) (дар ҳаммуаллифӣ)
 6. Расулов Д.Т. Масъалаҳои тамоюли истифодаи захираҳои обию озуқаворӣ ва таъсири он ба рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) мусоидаткунанда//Пайёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – №3. -С. 36-42. (0,37 ҷ.ч.)  (дар ҳамуаллифӣ)  
 7. Расулов Д.Т. Ҷанбаҳои методии сиёсати баҳисобгирӣ бо мақсадҳои баҳисобгирӣ ва ҳисоботи сегментӣ дар холдингҳои саноатӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. – №1 -С. 62-70. (дар ҳамуаллифӣ)     
 8. Расулов Д.Т. Нематериальные активы: вопросы учета и предоставления информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО Нематериальные активы: вопросы учета и предоставления информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2022.  С. 253 (дар ҳаммуаллифӣ)
 1. Баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ. Китоби дарсӣ: Матбааи ДМТ, “СИНО”, ш. Душанбе-2021. – 490 с.
 2. Таҷрибаи лабораторӣ аз баҳисобгирии муҳосибӣ. Васоити таълимии амалӣ: Матбааи ДМТ, “СИНО”, ш. Душанбе-2022. – 322 с.

3.2. Монографияҳо:

 1. Хушвахтзода Қ.Х., Расулов Д.Т. Рақобатпазирии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар бозори агроозуқавории минтақа//Моноргафияи илмӣ: Душанбе- 2020, ҶДММ “Бебок”, 243 с.
 2. Расулов Д.Т. (коллектив авторов) Проблемы обеспечения управления бухгалтерской информацией//Моноргафия.  Москва 2022. – 253 с.

3.3. Китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ:

Файзуллоев А.Х. муаллими калони кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ