Кафедраи омор

Ҳайати кафедраи омор

Телефон: (+992) 919001102 (моб.)

E-mail: sajali@mail.ru

ш. Душанбе, к. Буни ҳисорак, шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимӣ 7

МИРЗОЕВ Сайали Сайвалиевич

Шарҳи мухтасари ҳол (тав.: 20.06.1975)

Зодаи д. Сағирдашт н. Дарвоз. Аз оилаи коргар. Солҳои таҳсил дар мактаби миёна 1982-1992. Хатмкардаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (1999) ва аспирантураи назди он (2006). Дар Донишгоҳи миллӣ аз соли 1999 кор мекунад: солҳои (1999-2000) ассистенти кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории факултети Иқтисод ва идора, (2000-2006) ассистент ва солҳои (2007- 2009) муаллими калони кафедраи омори ДМТ.  (2008-2010) муовини декан оид ба илм дар факултети баҳисобгирию иқтисодии ДМТ. (2010-2015) мудири кафедраи Омори факултети баҳисобгирию иқтисодии ДМТ. (2015-2020) дотсенти кафедраи Омор ва аъзои комиссияи экспертии КОА назди Президенти ҶТ, солҳои 2020-2022) мудири кафедраи омори ДМТ. Аз моҳи августи соли 2022 то ҳол корманди Бонки миллии Тоҷикистон.  Муаллифи 1 могорафия, бештар аз 40 мақолаи илмӣ  ва 12 маводҳои таълимӣ  методӣ. Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (2016)

Мавзуи рисолаи номзадӣ : Масъалаҳои рафтори демографии захираҳои меҳнатии шуғули ғайрирасмӣ дошта дар минтақаҳои таваллуднокиашон баланд.  Душанбе (2010).

 2. Номи мақолаҳои илмӣ, (бо ҳамон забоне, ки чоп шудааст) пурра пешниҳод гардад.

1. Мирзоев С.С. Применение мультипликативной модели индексного анализа в промышленности. Сборник научных статей ХШ Международной научно -практической конференции по вопросам финансовой и банковской экономики “Банковская система: устойчивость и перспективы развития”Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Белорусь, 28 октября 2022г. Часть 1.  

2. Мирзоев С.С. Экономико–статистический анализ уровня монетизации Республики Таджикистан. Материалы национальной (всероссийской) научно-практической и методической конференции (1-февраля 2022г.). г. Воронеж. 2022.стр. 193-199.

3. Мирзоев С.С. Таҳлили динамикаи тағйироти сохтори қарзҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷаллаи Бонкдорӣ Тараққиёт Рушд. Душанбе 2022. №4. 

4. Мирзоев С.С. Применения мультипликативного модели индексного анализа в промышленности. Материалы II- международной научно-практической конференции «Статистика, аналитика и прогнозирование в современной экономике: Опыт и перспективы развития». Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. 21-22-апреля 2022 г.

5. Мирзоев С.С. Никоҳи хешутаборӣ ҳамчун падидаи номатлуб ва манфӣ дар ҷомеаи имрўза». Маводи конференсияи чумҳуриявии илмию- назариявии ҳайати устодону кормандони ИИТ ДМТ бахшида ба “Солҳои рушди саноат (солҳои 2022-2026)” ва “Бузургдошти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ”.  (Душанбе, 27-уми апрели соли 2022).

6. Мирзоев С.С. Татбиқи ҳисобҳои трансфертии миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». Маводи конфренсияи чумҳурявии илмию амалии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 110-солагии Шоири халқии Тоҷикистон, Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, 110-солагии Нависандаи халқии Тоҷикистон Сотим Улуғзода ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)», (Душанбе, 22-уми апрели соли 2021).

7. Мирзоев С.С. Никоҳи хешутаборӣ ва оқибатҳои манфии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конфренсияи чумҳурявии илмию амалии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 110-солагии Шоири халқии Тоҷикистон, Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, 110-солагии Нависандаи халқии Тоҷикистон Сотим Улуғзода ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)», (Душанбе, 22-уми апрели соли 2021).

8. Мирзоев С.С. Таҳлили сохтории таъсири омилҳо ба сатҳ ва динамикаи монетизатсияи иқтисодиёт. Маҷаллаи илмӣ-амалӣ Паёми молия ва иқтисод. №1(21).Душанбе 2020,  Саҳ. 129-139. ISSN 2663-0389.

9. Мирзоев С.С. Таҳқиқи иқтисодӣ-омории таркиб ва шумораи захираҳои меҳнатӣ ва пешгўии онҳо. Маҷаллаи илмӣ Паёми ДДТТ. Душанбе 2020, Саҳ. 80-84. .  ISSN 2308054-Х.

10. Мирзоев С.С. Индексный метод анализа динамики рождаемости в Республике Таджикистан. Международный теоретический и научно-практический журнал «Известия Иссык -Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран центральной Азии» № 1, (24) 2019. ст. 287-292.  ISSN 1694-7347.

11. Мирзоев С.С. Некоторые проблемы внедрения СНС-2008 в Республики Таджикистан и страны СНГ. Материалы республиканской научно-практической конференции «Проблемы перехода к системе национальных счетов и совершенствование методологии расчета статистических показателей» Душанбе 2019 г. ст. 32-36.

12. Мирзоев С.С. Омори сармоягузорӣ дар рушди низоми маориф. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию-амалӣ дар мавзўи «Муаммоҳои гузариш ба системаҳои ҳисобҳои миллӣ ва амалисозии методологияи ҳисобкунии нишондиҳандаҳои оморӣ».  Душанбе, 2019, саҳ. 202.

13. Мирзоев С.С. Характеристика современной демографической ситуации и тенденция ее изменение в Республике Таджикистан. Научный журнал Экономика Таджикистан. №3. С.35-40.  2019г.

14. Мирзоев С.С. Таҷрибаи баъзе  аз кишварҳо дар  арзёбии нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ.  Маҷаллаи илмӣ “Тоҷикистон ва ҷаҳони имрўз». Маркази таҳқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. №.3 (66) 2019 .С. 133-145. 

15. Мирзоев С.С. Таҳқиқи омории таъсири раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ба сатҳи зиндагии аҳолӣ//Маҷаллаи назариявӣ ва илмию истеҳсолии «Кишоварз»   №.3 (83) С. 131-137. 2019 с.

16. Мирзоев С.С. Демографическая ситуация и тенденция ее изменение в Республике Таджикистан// Маводи конференсияи байналмилалӣ. Масоили муҳими такомул ва рушди аудити давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе-2019. С.77-83.

17. Мирзоев С.С. Таҳлили омории сохтори хароҷоти аҳолӣ ҳамчун нишондиҳандаи асосии сатҳи зиндагии аҳолӣ// Тоҷикистон ва ҷаҳони имрўз. Маркази таҳқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: 2019. -№4 (67)-С.105-111.

18. Мирзоев С.С. Тенденция изменения инфляционных процессов в условиях республики Таджикистан». Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Некоторые проблемы моделирования экономических и естественных наук» Душанбе 2018 г. ст. 75-80.

19. Мирзоев С.С. Азёбии омории сатҳи зиндагии аҳолӣ.  Маҷаллаи илмӣ Паёми ДМТ №2/6 Душанбе 2018. саҳ. 78-84.

20. Мирзоев С.С. Статистический анализ динамики численности населения и факторы ее роста. Научный журнал Экономика Таджикистан. №3. 2018г. Стр. 101-106.

21. Мирзоев С.С. Арзёбии сатҳи зиндагии аҳолӣ яке аз масъалаҳои мубрами омор.  Маводи    конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявӣ   –Душанбе, 2017. –Саҳ. 11-17.

22. Мирзоев С.С.  Особенности современных макроэкономических условий инфляции в Республике Таджикистан. Международный научно-практический журнал «Экономика Центральной Азии». –Москва, 2017 г.–№ 1. –ТОМ 1. (январ-март). –Стр. 39- 44.

23. Мирзоев С.С. Тағирёбии равандҳои демографӣ ва таъсири он ба шуғли ғайрирасмӣ. Маводи конференсияи апрели устодон ва кормандони  ДМТ. –Душанбе, 2017– Саҳ. 112-113.

24. Мирзоев С.С. Оценка динамики уровня инфляции в условиях финансовой нестабильности. Журнал Новый университет, серия Экономических наук. – Москва, 2017.г. –№3. –Стр. 75-79.

25. Мирзоев С.С. Изменение демографической ситуации и развитие рынка неформальной занятости. Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «20-ой годовщине Дня национального единства» и «Году молодёжи». – Душанбе, 2017 г. –Стр. 243-245.

26. Мирзоев С.С.  Алоқамандии раванди таваррум ва рушди демографӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон. Материалы международной научно- практической конференции на тему: «Денежно-кредитная политика Таджикистана: показатели, проблемы и перспектива». – Душанбе,2016. –Стр.48-52.

27. Мирзоев С.С. Баҳои омории сатҳи таваррум» (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон).Маводи конфронси илмӣ-амалӣ дар мавзўи «Проблемаҳои муосири илми омор ва демография». –Душанбе: ДМТ. –2015. – Саҳ. 12-18.

28. Мирзоев С.С. Оценка динамики уровня инфляции методом уравнения И. Фишера (на примере Республики Таджикистан). Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе, 2015г. –№2/3 (165). –Стр. 7-10.

29. Мирзоев С.С.  Основные факторы улучшения   уровень жизнь населения. Журнал /Вестник ТНУ №2/7 2014.

30. Мирзоев С.С. Совершенствование структуры рынка труда и анализ занятости населения. Материалы республиканской научно-практической конференции «Проблемы совершенствований анализа и аудита в условиях многоукладной экономики» 30-31 октября 2013.

31. Мирзоев С.С. Татбиқи стандарт ва тавсияҳои байналхолқӣ дар фаъолияти амалии Агентии омор. Маводи конференсияи илмию амалии «Омори муосир ва нақши он дар идоракунии равандҳои демографӣ». Душанбе 2013.

32. Мирзоев С.С. Методологияи омории муайян кардани шуғли ғайрирасмӣ.  Маводи конференсияи илмию амалии «Омори муосир ва нақши он дар идоракунии равандҳои демографӣ». Душанбе 2013.

33. Мирзоев С.С. Рост доходов населения как фактор улучшения уровня жизни. Журнал Банковское дело в Таджикистане №12 (53) 2013.

34. Мирзоев С.С. Оценка демографической ситуации в Республике Таджикистан. Журнал Историческая демография №1(9). Москва-Сыктывкар, 2012.

35. Мирзоев С.С.  Старение населения и оценка ожидаемой продолжительности жизни в Республике Таджикистан. Материалы  Международной конференции:  генетика продолжительности жизни и старения. Сыктывкар 2010.

36. Мирзоев С.С. Факторы и причины возникновения неформальной занятости. //Вестник ТНУ №2, 2008.

37. Мирзоев С.С. Неформальная занятость или дополнительная работа. Вестник  национального  университета. Серия экономических наук №1 2007.

38. Мирзоев С.С. Основные аспекты   неформальной  занятости. Вестник  национального  университета. Душанбе 2006.

39. Мирзоев С.С. Теоретические аспекты неформальной занятости. Материалы  научно – теоретической  конференции  профессорского  преподавательского  состава  и  студентов,  посвящённой  80 – лети  города  Душанбе  символ  мира,  науки  и  просвещения.  ТГНУ, Душанбе 2004.

40. Мирзоев С.С. Особенности воспроизводство населения в Республике Таджикистан. Материалы Республиканской научно – теоретической конференций «Молодых учёных и современная наука» Душанбе 2003.

41. Мирзоев С.С. Вопросы статистического изучения рынка труда в Республики Таджикистан. Материалы Республиканской конференций «Совершенствование экономического   анализа и статистической информаций   в отраслях народного хозяйство» 2003г.

42. Мирзоев С.С. Некоторые   вопросы управление на предприятии Устойчивое человеческое развитие в Таджикистане на пороги XXI век.  Материалы   республиканской  научно- практической  конференции. 2000г.

3.2 Монография:

 Неформальная занятость и ее проблемы. Душанбе. -2012. 159 саҳ.

3.3. Номи китоб ва воситаҳои таълимӣ:  

– Назарияи умумии омор. Душанбе: Ирфон. –2009. –144 с.

– Таърихи омор. (ҳам. Солиев Н.Н). – Душанбе: Ирфон, 2010. –180 с. 

– Демографическое развитие и проблемы неформальной занятости населения. Душанбе: Ирфон». (2011. 70.с.)

– Бюджет и ее сущность. Справочник по бюджету при финансовой поддержке (PSG CSP WB). –Вахш, (2011. 71 с.)

–  Муқаддимаи муҳоҷиратшиносӣ. Душанбе: Дониш. –2013. –90 саҳ.

– Омори иҷтимоӣ-иқтисод. (ҳам. Холов Р.Ш). Душанбе. –2016. –320саҳ.

-Системаи ҳисобҳои миллӣ. (ҳам. Аҳмадов Ф.М). Душанбе. -2019. 150 саҳ.

-Муҳоҷиратшиносӣ. (ҳам. Маҳмадбеков М.). Душанбе. 2020. 250 саҳ.

-Омор. Китоби дарсӣ. (ҳам. Иматшоев З., Солиев Н.) Душанбе 2020. 354 саҳ.

Номзади илмҳои иқтисодӣ, и.в. дотсент

Телефон: (+992) 901616633 (моб.)

E-mail: farahmand@mail.ru

ш. Душанбе, куч. Буни Ҳисорак, Шаҳраки донишҷӯён,

бинои таълимии 7, синфхонаи 303

АҲМАДОВ ФАРАҲМАНД МУФАЗАЛОВИЧ

Санаи таваллуд 2 феврали соли 1986 дар деҳаи Мискинобод, ноҳияи Файзобод. Соли 2004 мактаби миёнаи умумии №10  ноҳияи Файзободро хатм намуд. Аз соли 2004 то 2009 дар Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ДМТ) аз рӯйи ихтисоси “Омор” таҳсил намудааст. Аз соли 2009 то 2020 ба ҳайси ассистент дар кафедраи “Омор” кор кардааст.

Аз соли 2013 то 2018 дар шуъбаи ғоибонаи аспирантураи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.12. – Баҳисобгирии муҳосибӣ, аудит ва омор таҳсил намуда, соли 2020 диссертатсияи номзадиашро ҳимоя намудааст.  

Аз соли 2020 то 2022 ба ҳайси н.и.и., муаллими калони кафедраи “Омор” кор кардааст.

Аз соли 2022 инҷониб дар вазифаи н.и.и. и.в дотсенти кафедраи “Омор”-и факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кор мекунад.

Ҳамзамон, аз соли 2021 инҷониб ба ҳайси сармутахассиси шуъбаи аттестатсионии илмҳои ҷамъиятӣ-гуманитарии Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунад.

Муаллиф 2 монография, 54 мақолаҳои илмӣ, 4 нашрияҳои таълимӣ ва методӣ дорад.

1. Диссертатсия: Номзадӣ – аз рӯйи ихтисоси 08.00.12. – Баҳисобгирии муҳосибӣ, аудит ва омор «Таӽлили иқтисодӣ-омории сатӽи зиндагии аӽолии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2020).

2. Манфиатҳои илмӣ:

Таҳия намудани низоми нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ.

Пешниҳод намудани низоми нишондиҳандаҳои маҷмӯии баҳодиҳии сатҳи зиндагии аҳолӣ бо назардошти ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Гузаронидани мушоҳидаи интихобии оморӣ оид ба сатҳи зиндагии аҳолӣ.

Сохтори буҷаи хоҷагиҳои хонаводаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба мавқеи ҷойгиршавиашон дар деҳот ва шаҳр.

Таъсири маҷмӯи шароит ва омилҳо ба сатҳи зиндагии аҳолӣ ва пешниҳоди низоми нишондиҳандаҳои ба он таъсиррасон.

3. Интишорот:

3.1. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда:

 1. Ахмадов Ф.М. Статистическое изучение возраста и продолжительности жизни населения // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. 2011. – №10 (74). – С.102-105.
 2. Ахмадов Ф.М. Тенденция развития демографических процессов и изменение окружающей среды // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. 2015.– №2/3 (165).– С.35-38.
 3. Ахмадов Ф.М. Механизмы совершенствования формирования и распределения доходов населения в условиях рыночных отношений // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, научный журнал.– №12 (ч.13). 2017.– С. 1573-1577.
 4. Ахмадов Ф.М. Статистический анализ трудовых ресурсов Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета / Серия экономических наук. 2019. – №4.– С.164-167.
 5. Ахмадов Ф.М. Баҳодиҳии омории нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ ва хусусиятҳои ҳисоби шохиси рушди неруи инсонӣ дар шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқтисодӣ. 2019. –№6. (қ.1).– С.121-125.
 6. Ахмадов Ф.М. Характеристика современной демографической ситуации и тенденция её изменения в Республике Таджикистан // Экономика Таджикистана. – Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан. – 2019.– № 3.– С.140-145.
 7. Ахмадов Ф.М. Таҷрибаи баъзе аз кишварҳо дар арзёбии нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. Маркази таҳқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – № 3 (66).– С.65-71.
 8. Ахмадов Ф.М. Таҳқиқи омории таъсири раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ба сатҳи зиндагии аҳолӣ // Кишоварз. Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур. – 2019. -№ 3 (83).– С.131-137.
 9. Ахмадов Ф.М. Таҳлили омории сохтори хароҷоти аҳолӣ ҳамчун нишондиҳандаи асосии сатҳи зиндагии аҳолӣ // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. Маркази таҳқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – № 4 (67).– С.105-111.
 10. Ахмадов Ф.М. Ҷанбаӽои назариявии таӽқиқи  омории сатӽи зиндагии аӽолӣ // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ.2020. №10-1.– С.20-25.
 11. Ахмадов Ф.М. Таӽлили омории инкишофи равандӽои демографӣ // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқтисодӣ. 2021. –№1. (қ.1).– С.57-62.
 12. Ахмадов Ф.М. Баҳодиҳии омории сохтори бекорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.– 2021.– №2 (263).– С.132-136.
 13. Ахмадов Ф.М. Таҳлили омории тағйирёбии нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоӽи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Илмҳои иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва соҳаи иҷтимоӣ.– №1 (35). 2021. – С. 101-108.
 14. Ахмадов Ф.М. Таҳқиқоти масъалаҳои гендерии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир // Паёми Донишгоӽи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Илмҳои иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва соҳаи иҷтимоӣ.– №1 (35). 2021.– С. 141-148.
 15. Ахмадов Ф.М. Омӯзиши омории шуғли аҳолӣ ҳамчун категорияи муҳими иҷтимоӣ-иқтисодӣ // Паёми Донишгоӽи давлатии тиҷорати Тоҷикистон.– №1 (40). 2022. – С. 165-170.
 16. Ахмадов Ф.М. Арзёбии омории сохтори шуғли аҳолӣ аз рӯи намуди фаъолияти иқтисодӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон // Паёми Донишгоӽи миллии Тоҷикистон. Илмҳои иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва соҳаи иҷтимоӣ.– №7. 2022. – С. 109-115.
 17. Ахмадов Ф.М. Омӯзиши омории омилҳои ба сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсиррасонанда Паёми Донишгоӽи давлатии тиҷорати Тоҷикистон.– №3 (42). 2022. – С. 87-94.
 18. Ахмадов Ф.М. Таҳлили омории нишондиҳан-даҳои асосии сатҳи зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми молия ва иқтисод (маҷаллаи илмӣ-амалӣ).– №3 (32). 2022.– С. 160-169.
 19. Ахмадов Ф.М. Таҳлили омории ҳолати никоҳи хешутаборӣ дар баъзе ноҳияҳои кӯҳии ҷумҳурии тоҷикистон ба воситаи барномаи муосири spss – Статистика // Паёми Донишгоӽи миллии Тоҷикистон. Илмҳои иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва соҳаи иҷтимоӣ.– №5. 2022. – С. 110-116.

3.2. Монография:

1. Ахмадов Ф.М. Арзёбии омории сатҳи зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография. – Душанбе: «Нашриёти ДМТ», 2021. – 189 с.– 6,3 ҷ.ч. УДК: 313 (575.3) ББК: 60,7   А – 95. ISBN 978-99975-13-87-8   БИ №8173.

2. Ахмадов Ф.М. Сатҳи зиндагии аҳолии деҳот.  Монография. – Душанбе: «Шарқи озод», 2021. – 196с. 12,3 ҷ.ч. УДК: 311 (575.3) ББК: 65.051  А – 93. ISBN 978-99985-57-51-2.

3.3. Дастури таълимӣ:

 1. Ахмадов Ф.М. Дастури таълимӣ. – Душанбе: «Нашриёти ДМТ», 2019. –100с. 6,3 ҷ.ч.

Одинаев Меҳрубон Абдураҳмонович

Номзади илмҳои иқтисодӣ, и. в. дотент

Телефон: (+992) 918-17-17-87 (моб.)

(+992) 900-17-17-59 (моб.)

E-mail: Mehrubon.01@mail.ru

ш. Душанбе, кучаи Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии №7, утоқи. 303.

Одинаев Меҳрубон Абдураҳмонович

25 марти соли 1987 дар деҳаи Хоҷачилдиёри ноҳияи Ҳисор  таваллуд шудааст. Солҳои 1994-2005 дар мактаби таҳсилоти миёнаи рақами 47 таҳсил намудааст. Соли 2005 ба факултаи иқтисодии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон дохил шуда, онро соли 2010 аз рӯи ихтисоси иқтисодчӣ- оморшинос хатм кардааст. Дар ин самт курсҳои такмили ихтисосро аз рӯи ихтисоси «Иқтисодиёт» солҳои 2005, 2019 ва инчунин аз рӯи ихтисоси «Баҳисобгирии муҳосибӣ, аудит ва омор»-ро соли 2022 дар такмили ихтисоси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон гузаштааст. Соли 2020 рисолаи номзадиашро дар мавзӯи «Таҳқиқи омории тағйирёбии равандҳои иҷтимоӣ-демографӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дифоъ кардааст. Аз соли 2010 то соли 2021 дар вазифаи ассистенти кафедраи омори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кор кардааст. Солҳои 2021-2022 ба ҳайси муаллими калони кафедраи «Омор»-и факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият намудааст. Аз соли 2023 то ба имрӯз дар вазифаи иҷрокунандаи дотсенти кафедраи «Омор»-и факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият дорад. Муаллифи як монография, зиёда аз 80 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 3 васоити таълимӣ. Иштирок дар лоиҳаҳо:

1. Лоиҳаи «Таҳлили иҷтимоию иқтисодӣ ва арзёбии оқибатҳои никоҳи хешутаборӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».

2. Ҳамчун тренер дар лоиҳаи «Лоиҳаи дастгирии ҷомеаи CASA-1000»

1. Диссертатсия:

Ихтисоси номзадӣ 08.00.12. Баҳисобгирии муҳосибӣ, аудит ва омор.  «Баҳодиҳии омории тағйирёбии равандҳои иҷтимоӣ-демографӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», 2020г.

2.  Самти таҳқиқоти илмӣ:

 • омӯзиши ҳолат, хусусият ва тамоюли омории тағйирёбии равандаҳои иҷтимоӣ-демографӣ дар шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 •  таҳлили тамоюли инкишоф ва тағйирёбии равандҳои иҷтимоӣ- демографӣ ва пешниҳод намудани тавсияҳо доир ба такмил додани махзани маълумотҳо ва методологияи таҳлили омории равандҳои демографӣ;
 • ошкор намудани тағйирот дар равандҳои иҷтимоӣ-демографӣ ва таъсири он ба сохтори синнусолии аҳолӣ;
 • гузаронидани таҳқиқоти интихобӣ ва коркарди маълумотҳо дар заминаи барномаи омории SPSS, таҳлили маълумотҳои бадастовардашуда, натиҷагирӣ ва пешниҳоди хулосаю тавсияҳо; 
 • сохтани моделҳои дурнамои инкишофи демографии минтақа дар асоси истифода бурдани усулҳои гуногуни омории пешгӯикунӣ.

3. Мақолаҳо:

3.1. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда:

 1. Одинаев М.А. Демография и проблемы продовольственной безопасность Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). – 2012. –№2/8-100. – 0,3 п.л.
 2. Одинаев М.А. Динамика численности населения Республики Таджикистан и его половозрастной состав в РТ в 1929-2010 годы // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). – 2013. –№2/2(107). – 0,3 п.л.
 3. Одинаев М.А. Демографические проблемы, анализы и прогнозы роста населения планеты // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). – 2013. –№2/1-103. – 0,3 п.л.
 4. Одинаев М.А. Тенденция демографического развития регионов и её социально-экономические проблемы // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). – 2014. –№2/10-152. – 0,5 п.л.
 5. Одинаев М.А. Тенденция развития демографических процессов и его воздействия на окружающую среду // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). – 2015. –№2\3 (165). – 0,5 п.л.
 6. Одинаев М.А. Арзёбии омори сатҳи зиндагии аҳолӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2018. –№6/ Қ. 2. – 0,4 ҷ.ч.
 7. Одинаев М.А. Статистический анализ динамики численности населения и факторы её роста // Экономика Таджикистана. Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан. – 2018. –№ 3. – 0,5 п.л.
 8. Одинаев М.А. Вопросы моделирование зависимости роста ВВП страны от состояния рынка труда // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). – 2019. –№6. – 0,5 п.л.
 9. Одинаев М.А. Истифодаи усули индексӣ дар омӯзиши сохтори таваллуд // Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. –№2. – 0,4 ҷ.ч.
 10. Одинаев М.А. Таҷрибаи баъзе аз кишварӽо дар арзёбии нишондиӽандаӽои сатӽи зиндагии аӽолӣ // Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. –№3. – 0,4 ҷ.ч.
 11. Одинаев М.А. Иқтидори демографӣ ҳамчун омили рушдиҳандаи иқтисодиёт // Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. –№3. – 0,3 ҷ.ч.
 12. Одинаев М.А. Экономико-статистическое моделирование демографических процессов Республики Таджикистан // Экономика Таджикистана. Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан. – 2021. –№3. – 0,6 ҷ.ч.
 13. Одинаев М.А. Таҳлили омории тағйирёбии равандҳои иҷтимоӣ-демографӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. –№5. – 0,6 ҷ.ч.
 14. Одинаев М.А. Дар хусуси баъзе масъалаҳои гузариши демографӣ дар шароити муосир // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. –№6. – 0,5 ҷ.ч.
 15. Одинаев М.А. Нишондиҳандаҳои омории вазъи демографӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. –№2. – 0,5 ҷ.ч.
 16. Одинаев М.А. Таҳлили омории инкишофи равандҳои демографӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. –№2. – 0,5 ҷ.ч.
 17. Одинаев М.А. Таҳлили омории фарқиятҳои минтақавии вазъияти демографӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. –№5. – 0,5 ҷ.ч.
 18. Одинаев М.А. Демографическые процессы и ее регулирование в современных условиях // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). – 2022. –№6. – 0,5 п.л.
 19. Одинаев М.А. Баҳодиҳии омории муҳоҷирати меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. –№11. – 0,5 ҷ.ч.
 20. Одинаев М.А. Рушди низоми молияву бонкии кишвар дар 31-соли истиқлолияти давлатӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. –№8. – 0,4 ҷ.ч.
 21. Одинаев М.А. Хусусиятҳои баҳисобгирии воридоти маблағҳои муҳоҷирони меҳнатї дар низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. –№5. – 0,5 ҷ.ч.
 22. Одинаев М.А. Таҳлили омории ҳолати сармоягузориҳои минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. –№2. – 0,56ҷ.ч.

3.2. Монография:

1. Одинаев М.А. Статистическое исследование изменений социально-демографических процессов в Республика Таджикистан.

3.3. Учебники и учебные пособия:

1. Одинаев М.А.  Асосҳои демография. Маҷмӯи саволу масъалаҳои тестӣ барои донишҷӯёни факултетҳои ДМТ (дастури методӣ). Душанбе: «Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон», 2013. –56 с.

2. Одинаев М.А.  Амалияи эконометрика. Дастури таълимӣ. –Душанбе: «Нашриёти ДМТ», 2021. – 136с.

3. Одинаев М.А.  Excel дар омор.  Дастури таълимӣ. –Душанбе: «Нашриёти ДМТ», 2022. – 136с.